Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád a doplněk

 Název: Honební společenstvo Skřípov

Sídlo: Skřípov, 598 52 Konice
IČ: 47918888
 
PROVOZNÍ ŘÁD HS SKŘÍPOV 
PRO PROVÁDĚNÍ MYSLIVOSTI VE SPOLEČENSTEVNÍ HONITBĚ
 
Provozní řád se vydává podle ustanovení čl. 10 odst. 2 stanov honebního společenstva (dále jen „HS“). Čl.6 odst.3
Stanovují se jim podrobnější podmínky a pravidla společného provádění myslivosti v honitbě.
 
Čl. 1.
 
Všeobecná ustanovení
 
Členové Honebního společenstva Skřípov Josef Sedláček, Ilona Sedláčková, Ladislav Gožďál,  František Mazal, Josef Ošlejšek, Herman Ošlejšek, Roman Ošlejšek,,(dále jen „členové“), stálí hosté Zdeněk Veselý, Zdeněk Smrž, se při společném provádění myslivosti řídí těmito závaznými předpisy:
 
1.) Na úseku myslivosti
 
a) zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003
Sb.
b) vyhláškou Mze č. 244/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti
c) vyhláškou Mze č. 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře
d) vyhláškou Mze č. 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře
a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
e) vyhláškou Mze č. 553/2004 Sb., kterou se stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování
plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
 
2.) Na úseku ostatních činností členů se jedná o závazné předpisy v oblasti:
 
a) zbraní a střeliva
b) veterinární péče
c) ochrany přírody
d) lesního hospodářství
e) zemědělství
f) stavebnictví
g) ekonomiky a účetnictví
h) mezinárodních smluv
 
3.) Stanovami HS přijatými dne 27. ledna 2013 valnou hromadou HS Skřípov
 
Čl. 2.
 
Poslání a činnost ve využití honitby ve vlastní režii
 
1.) Hlavním posláním je společné provádění myslivosti v honitbě, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů.
2.) Další činnosti spočívají zejména v:
a) zajišťování a zlepšování životního prostředí
b) chovu, vypouštění, ochraně a péči o zvěř
c) propagaci myslivosti a ochraně přírody
d) zajišťování odborné úrovně mysliveckých členů
e) v organizaci myslivecko – společenských akcí
3.) Při své činnosti spolupracuje HS s fyzickými i právnickými osobami na úseku myslivosti,
zemědělství, lesnictví, ochrany přírody apod.
4.) Činnost se vykonává v souladu s právními předpisy, provozním řádem a stanovami HS.
 
Čl.3.
 
 Příjímání nových mysliveckých členů a hostů
 
1.) Člen má právo účastnit se provádění myslivosti ve společenstevní honitbě, pokud ji HS využívá na vlastní účet.
2.) Počet členů účastnících se provádění myslivosti (dále jen „mysliveckých členů“) je HS oprávněno omezit s ohledem na velikost honitby. Rozhodnutí o účasti konkrétních mysliveckých členů připadá
honebnímu výboru (dále jen „HV“). Počet členů s výkonem práva myslivosti a to na každých započatých 100 ha 1,5 člena. (max. 12 členů)
3.) Počet přijatých osob, nečlenů HS (dále jen „hostů“) bude regulován v návaznosti na možnosti
jejich mysliveckého vyžití.
4.) Hostování vzniká schválením přijetí žadatele za hosta HV. HV stanoví podmínky hostování včetně výše příspěvku.
5.) HV umožní členům ucházejícím se o první lovecký lístek (dále jen „adeptům“) vykonání praktické přípravy v honitbě před složením zkoušek. HV určí, který člen za praktickou přípravu adepta odpovídá.
 
Čl. 4.
 
Členský a hostovaní - příspěvek
 
1.) Každý myslivecký člen uhradí do 31.3. před příslušným mysliveckým rokem (od 1.4. do 31.3.
následujícího roku) roční členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč,  kterou schválí členové honebního výboru. Tento členský příspěvek je určen na úhradu běžných nákladů spojených s prováděním myslivecké činnosti v rámci schváleného rozpočtu. Členský příspěvek nepodléhá vrácení při ukončení činnosti provádění myslivosti mysliveckým členem.
 
Čl. 5.
 
Vnitřní řád
 
1.) Každý myslivecký člen je povinen se zúčastňovat svolaných setkání a jiných společně
organizovaných akcí (koordinační porady, společné hony, brigády, kulturně společenské akce
apod.). Myslivecký člen, který se z naléhavých důvodů nemůže akce zúčastnit, je povinen se včas
omluvit, a to mysliveckému hospodáři (dále jen „hospodáři“). V předem nepředvídaných případech
se lze omluvit dodatečně. Výbor HS stanoví podle potřeby povinou brigádnickou činnost.
2.) Myslivecký člen, který se společné akce nezúčastní je povinen zajistit splnění požadavku, které
jsou na pozvánce na akci či ústně sděleny. Tento myslivecký člen je také povinen se co nejdříve
informovat, jaké úkoly ze společné akce vyplynuly.
3.) Neomluvená neúčast mysliveckého člena na společné akci bude posuzována jako porušení
povinností podle čl. 8 provozního řádu.
4.) Myslivečtí členové jsou povinni dodržovat stanovený začátek společné akce. Opožděný příchod
vysvětlí myslivecký člen hospodáři. 
5.) Myslivecký člen, který ruší hladký průběh setkání HV s hospodářem a mysliveckými členy (dále jen („koordinační porady“) ať již svojí podnapilostí nebo nesoustředěností, bude z další účasti
vyloučen. V tomto případě bude jeho neúčast posuzována jako neomluvená s postihem podle
bodu 3.
6.) Myslivecký člen dodržuje řádné myslivecké chování, dodržuje tradice a zákon o myslivosti
7.) Myslivecký člen se chová loajálně vůči honebnímu společenství Skřípov a všem mysliveckým členům působících v honebním společenstvu Skřípov.
8.) Návrhy a stížnosti, které podá myslivecký člen/-ové projednává HV za účasti tohoto mysliveckého člena a hospodáře. Konečné rozhodnutí ve věci návrhu připadá HV.
9.) Myslivecký člen má nárok na úhradu nákladů, které vynaložil při plnění úkolů ve prospěch
myslivosti, a to po předchozím projednání v HV (nákup materiálu, dopravné apod.). Úhrada bude
provedena podle předloženého dokladu a platných předpisů.
 
Čl.6.
 
Myslivecká činnost
 
1.) Každý myslivecký člen obdrží povolenku k lovu zvěře, kterou lze lovit individuelním způsobem ve stanovených dobách lovu (zvěř škodná, divoký holub, zvěř černá – sele a lončák). Myslivecká stráž a hospodář bude mít v povolence uveden i odstřel toulavých psů a koček a zavlečených druhů
zvěře v přírodě nežádoucích ve smyslu ustanovení zákona o myslivosti. Rozsah povolenky pro
hosty bude vyplývat z výsledků jejich průběžného hodnocení ve smyslu čl. 2.
2.) Platnost povolenky bude roční, a to na období mysliveckého roku, tj. od 1.4. běžného roku do
31.3. následujícího roku.
3.) Povolenka opravňuje mysliveckého člena ke vstupu do celé honitby HS.
4.) Myslivecká stráž zajišťuje výkon povinností myslivecké stráže v celé honitbě.
5.) Vydané povolenky schvaluje HV, podepisuje honební starosta a hospodář, který také vede jejich
evidenci.
6.) Vydání povolenek k odlovu trofejové zvěře navrhne hospodář s přihlédnutím k tomu, jak se
myslivecký člen podílí na zajišťování všech úkolů. Tento návrh projedná a schválí HV.
7.) Mysliveckému členu, jemuž v souvislosti s jeho životním jubileem byla vydána povolenka k odlovu trofejové zvěře II. nebo III. věkové kategorie, bude odlov konkrétního kusu trofejové zvěře umožněn dle zjištění a doporučení ostatních mysliveckých členů, hospodáře a HV.
8.) Myslivecký člen si nesmí pozvat loveckého hosta k lovu spárkaté zvěře, na kterou má sám
povolenku. HV je oprávněn na základě žádosti mysliveckého člena a po projednání s hospodářem
udělit souhlas s pozváním loveckého hosta. V tomto případě je myslivecký člen povinen předvést
loveckého hosta hospodáři za účelem kontroly dokladů, zbraně a vystavené povolenky. Po celou
dobu lovu jej myslivecký člen doprovází a ručí za něj po stránce bezpečnosti i po stránce
chovatelské správnosti lovu.
9.) Myslivecký člen, který ulovil spárkatou zvěř, je povinen ji označit plombou a vyplnit příslušný lístek o původu zvěře. Ulovený kus předloží do 24 hodin od ulovení ke kontrole hospodáři nebo   jiné pověřené osobě, kterou zvolí HV.
10.) Dojde-li k postřelení spárkaté zvěře a bezprostředně učiněná opatření k dohledání nebyla úspěšná, oznámí tuto skutečnost myslivecký člen ihned hospodáři a HV.
11.) Myslivecký člen je povinen neprodleně informovat hospodáře o zjištěném nepříznivém zdravotním stavu veškeré zvěře a z nákazy podezřelou ulovenou zvěř předložit (při dodržení nezbytných hygienických opatření).
12.) Předepsanou veterinární prohlídku ulovené zvěře podezřelé z nákazy zajišťuje myslivecký člen, který tuto zvěř ulovil. Veterinární prohlídku černé zvěře zajistí myslivecký člen (lovec) co nejdříve po ulovení. 
13.) Myslivecký člen, který ulovil trofejovou zvěř, je povinen ve stanoveném termínu předložit
hospodáři řádně vypreparovanou trofej. Tuto povinnost plni i za svého loveckého hosta.
Nepředložení trofeje nebo její špatná preparace bude posuzována jako neplnění členské
povinnosti podle čl. 8 provozního řádu.
 
Čl. 7.
 
Podíl na výsledcích mysliveckého hospodaření
 
1.) Všechna zvěř ulovená na společných honech připadá HS. HV rozhodne s přihlédnutím k počtu
ulovené zvěře jaký počet náleží mysliveckým členům. 
2.) Zvěř drobná a zvěř škodná ulovená dle povolenky individuelním způsobem náleží lovci.
3.) Mysliveckým členům náleží zpravidla každý rok 1 ks srnčí zvěřiny. HV projedná na koordinační
poradě, kterých mysliveckých členů se toto opatření v daném roce týká. Realizace tohoto
ustanovení bude závislá na vývoji stavů srnčí zvěře, zejména s přihlédnutím ke zjištěným úhynům
zvěře vč. úhynů způsobených motorovými vozidly. HV  může rozhodnout, že mysliveckému členu bude přidělen kus srnčí nebo jiné spárkaté zvěřiny za úspěšné zajištění mimořádných úkolů.
4.) Pokud HV nerozhodne jinak, dle potřeb HS, myslivec  (lovec) si ponechá pro vlastní potřebu, každý druhý ulovený kus černé zvěře nad 35kg váhy, každé sele do 35kg váhy. 
5.) Část zvěřiny (rozhodnutí HV dle potřeb a na krytí myslivecké činnosti HS) bude použita na získání finančních prostředků pro zajištění běžných nákladů spojených s prováděním myslivecké činnosti.
6.) U příležitosti významného životního jubilea náleží mysliveckému členu 1 ks srnčí zvěřiny. Pokud HV nerozhodne jinak.
7.) Mysliveckému členu, který neplní řádně členské povinnosti, může honební výbor po domluvě
s hospodářem podíl dle bodů 3 a 4 odmítnout.
8.) Každý ulovený kus, který bude určen pro vlastní potřebu nebo pro potřeby HS bude řádně ošetřen. Pokud bude lovec zvěř bourat na zamražení pro HS bude zvěřina řádně ošetřena a označena o jaký druh zvěře se jedná, kdy a kým byla ulovena a o jakou část zvěřiny jde. Každá část zvěřiny bude jednotlivě balena v nepoškozených obalech a řádně označena (např. kýta, plec, hřbet atd.)    
 
Čl. 8.
 
Porušení povinností
 
1.) Mysliveckému členu, který neplní povinnosti vyplývající ze stanov HS a provozního řádu, může
hospodář po domluvě s HV uložit některé z těchto opatření:
a) výtku
b) dočasné omezení lovu zvěře, nejdéle však na dobu 1 roku
c) dočasné omezení ve využití výsledků z mysliveckého hospodaření nebo jiných výhod, nejdéle
však na dobu 1 roku
Za totéž porušení povinností lze uložit jen jedno z uvedených opatření.
2.) Myslivecký člen, jemuž bylo uloženo některé z opatření uvedené v odstavci 1, se může proti němu odvolat k HV do 15 dnů ode dne kdy mu bylo oznámeno. Odvolání nemá odkladný účinek. HV rozhodne o podaném odvolání na nejbližší schůzi po prošetření okolností, které vedly k uložení
opatření podle odst. 1 tak, že opatření buď potvrdí, nebo je zruší a rozhodne sám.
3.) HV může odejmout účast mysliveckému členu na provádění myslivosti ve společenstevní honitbě, pokud ji HS využívá na vlastní účet v případě,:
a) že hrubě porušil členské povinnosti a provozní řád
b) že je porušil opětovně do dvou let po uložení opatření podle odst. 1
c) že porušil právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody apod.
4.) Uložením opatření nebo odejmutí účasti není dotčeno uplatnění nároku na náhradu škody, kterou
myslivecký člen v souvislosti s poručením povinností nebo právních předpisů HS způsobil.
5.) Myslivec (lovec), který neodloví trofejovou srnčí spárkatou zvěř, která mu byla přidělena k odlovu (losováním) hospodářem HS do začátku doby hájení uhradí částku 1000,- Kč do pokladny HS.
 
Čl. 9.
 
Koordinační porady
 
1.) Koordinační porady za účastí HV, hospodáře a mysliveckých členů se konají zpravidla 4x ročně a svolává ji písemně hospodář alespoň týden před datem konání. Koordinační poradu je v případě
potřeby oprávněn svolat i HV, a to alespoň týden před datem konání. V písemné pozvánce musí být uveden program. Doporučené termíny koordinačních porad jsou 15.1., 15.4., 15.7. a 15.9.
2.) Mimořádnou koordinační poradu musí hospodář svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 mysliveckých členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, musí ji svolat HV.
3.) Výstupy z koordinačních porad nejsou pro HV závazné. HV bude přihlížet ve svém
rozhodnutí k návrhům a usnesením koordinačních porad pokud se pro daný návrh vyslovila
alespoň nadpoloviční většina přítomných členů a tyto návrhy nebudou v rozporu se stanovami HS, provoznímu řádu a proti zájmu HS.
4.) Forma hlasování je tajná, pokud většina přítomných mysliveckých členů nerozhodne o hlasování
veřejném.
5.) O jednání a usnesení koordinační porady se pořizuje zápis, který se zakládá ve zvláštní složce.
Zápis podepisuje hospodář a honební starosta.
 
Čl. 10.
 
Kynologie
 
1.) Myslivečtí členové zajišťují chov loveckých psů a jejích výcvik včetně dosažení jejich lovecké
upotřebitelnosti tak, aby byl zajištěn jejich minimální počet vyplývající z předpisů. Lovečtí psi jsou
majetkem mysliveckých členů.
2.) Lovecké psy mysliveckých členů, kteří složili příslušnou zkoušku z výkonu, vede HS v seznamu
loveckých psů a zajišťuje jimi splnění povinnosti vyplývající z vyhl. č. 244/2002 Sb. Z tohoto
důvodu přispěje HS majiteli lovecky upotřebitelného psa na jeho výživu. Příspěvek stanoví HV
s přihlédnutím k druhu psa a finanční situaci HS.
 
Čl. 11.
 
Péče o zvěř
 
1.) Myslivečtí členové pečují o zvěř v přiděleném úseku honitby především v době strádání, a to
nejméně v rozsahu vyplývajícím z plánu potřeby krmiv.
2.) Za tímto účelem budují potřebný počet mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, posedy apod.), a to po předchozím projednání s HV, hospodářem a vlastníky honebních pozemků. 
3.) Každý myslivecký člen pečuje o myslivecká zařízení tak, aby byla vzhledná, účelná a bezpečná,
provádí jejich pravidelnou kontrolu a údržbu.
4.) Každý myslivecký člen připraví pro přikrmování spárkaté zvěře takové množství sena a soly, které odpovídá zjištěnému počtu kusů této zvěře v úseku a předpokládané době přikrmování, tj. 90 dnů.
5.) Jadrné krmivo, sůl bude opatřeno z finančních prostředků a výnosů aktivit HS, zejména ve spolupráci s místními podnikateli v zemědělské činnosti.
6.) Myslivečtí členové také provádí vlastní sběr žaludů, kaštanů, jeřabin, připravují letninu či jiné
druhy vhodných krmiv. HS v tomto směru spolupracuje se školami.
7.) V rámci možností bude HS usilovat o zřízení zatravňovacích pásů, biopásů a krytu pro drobnou
zvěř.
8.) Kontrolu řádné péče o zvěř provádí hospodář, myslivecká stráž a HV.
9.) Každý člen s výkonem práva myslivosti, jemuž bylo přiděleno krmné zařízení, je povinen zajistit naplnění tohoto zařízení od 1.11. daného roku kvalitním senem a v průběhu zimy jej doplňovat dle potřeby. Vyčištění krmelců do 15.4. daného roku (odstranění zbytků a desinfekce vápnem).
 
Dodržování honebního řádu kontroluje honební výbor. Honební výbor má právo provozní řád doplňovat a měnit.
 
Čl. 12.
 
Závěrečná ustanovení
 
1.) Provozní řád byl přijat rozhodnutím ze dne 27.01. 2013 na základě čl. 6, bod 8. stanov HS
Skřípov..
2.) Každý myslivecký člen Provozní řád podepíše a obdrží 1 výtisk. Podepsaný výtisk Provozního řádu bude uložen u honebního starosty HS, kopie u mysliveckého hospodáře. 
 
 
Ve Skřípově dne 27.01.2013
 
Doplnění  č.1 provozního řádu HS Skřípov,schváleného HV dne 24.2.2013
Čl.6
14.Myslivecký člen,který má platnou povolenku musí mít vždy u sebe při návštěvě honitby plombu a veškeré doklady k výkonu práva myslivosti.Tuto skutečnost kontroluje myslivecký hospodář a myslivecká stráž.
15.Myslivecký člen je povinen nahlásit mysliveckému hospodáři                                 
každou vystřelenou brokovou i kulovou ránu s udáním místa,času a důvodu střelby,dále oznámit nálezy uhynulé zvěře /možno provést i telefonicky,SMS apod./ Při delší nedostupnosti mysliveckého hospodáře člen tyto skutečnosti nahlásí myslivecké stráži.Hlášení ran do 21.00 hod.
ihned,po 21.00 hod.následující den do 8.00 hod.
16.Každý lovec,který uloví zvěř škodící myslivosti je povinen tuto zvěř předložit mysliveckému
hospodáři,který provede záznam.Táto zvěř je majetkem lovce,který je povinen se postarat o řádné 
odstranění zvěře z honitby.Lovci na základě záznamu bude za každý kus této zvěře vyplaceno z pokladny HS 100.-Kč.Výplata bude provedena vždy na konci mysliveckého roku.
17.Bod č.9 v tomto článku se ruší a nahrazuje se:
Myslivecký člen,který ulovil spárkatou zvěř,je povinen ji označit plombou a vyplnit příslušný 
lístek o původu zvěře.Ulovený kus předloží ke kontrole a vážení hospodáři a zvolenému členu HV
a to večerní lov-nejpozději následující den do 12.00 hod.
       ranní lov   - bezprostředně po lovu
Ulovená zvěř se bude vážit u p.Veselého Zdeňka, a to
černá-vyvržená s hlavou
ostatní spárkatá-vyvržená bez hlavy
O vážení zvěře bude pořízen záznam s podpisem lovce,pověřeného člena HV a hospodáře.
Při delší nedostupnosti mysliveckého hospodáře ho zastoupí myslivecká stráž.
 
Čl.11
10.Veškerá myslivecká zařízení nebudou umisťována do 200 metrů od sousedních honiteb a nehonebních pozemků.
11.Myslivecká zařízení nesmí být žádným trvalým způsobem připevňována k okolním porostům a dřevinám a budou samonosná.
12.Na vnadiště/hromadu/ si každý myslivecký člen může umýstnit maximálně jeden vozík krmiva
/kukuřičná siláž,řepa/,a to jen na jedno místo.
 
Porušení tohoto doplnění bude posuzováno podle čl.8 provozního řádu.
Ve Skřípově dne 24.2.2013